Cytûn election website

BILINGUAL E-MAIL – PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

At:- Arweinyddion a swyddfeydd yr eglwysi a Bwrdd a Grŵp Galluogi Cytûn / Church leaders and offices and Cytûn Board and Enabling Group members

Annwyl gyfeillion

Mae gwefan etholiadol Cytûn yn fyw – http://www.cytun.cymru/etholiad2017/index.html  Rydw i wedi trydar y cyswllt (@Cytun_new), a chroeso i chi ei ail-drydar, gosod ar Facebook, ayb. Byddaf yn trydar gwahanol agweddau ar y wefan yn rheolaidd, ac wrth i bethau newydd gael eu hychwanegu. Byddaf yn falch iawn i glywed am gyfarfodydd sy’n cael eu trefnu ac am ddolenni ychwanegol y gellir eu cynnwys yn y rhestr ar y wefan. Byddaf yn falch hefyd i roi cyngor i unrhyw gylchoedd sydd am drefnu cyfarfod gydag ymgeisyddion.

Dear friends

The Cytûn election website is live – http://www.cytun.cymru/election2017/index.html   I have tweeted the link (@Cytun_new), and you are very welcome to re-tweet it, put on Facebook, etc. I will be tweeting different aspects of the website regularly, and as new things are added. I will be very pleased to hear of hustings and other meetings as they are arranged and of additional links which can be added to the list on the website. I will be glad also to offer advice to any areas who are looking to arrange Q&As with candidates.

Pob bendith – Blessings

Gethin

Parch./Revd Gethin Rhys

Swyddog Polisi’r Cynulliad Cenedlaethol / National Assembly Policy Officer

Cytun – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru/Churches Together in Wales