Christian Aid South Sudan appeal

Dear friends / Annwyl gyfeillion (Cymraeg isod),

You will have heard on the news over the past week about the humanitarian crisis unfolding in South Sudan. Christian Aid has a South Sudan Emergency Appeal. Please could you share the details of the Appeal with your members, in your newsletters and remember our work in prayer over the coming weeks? Details are below.
Emergency Appeal for South Sudan Famine has been declared across parts of South Sudan. 4.9 million people are in urgent need of food. This crisis comes after more than three years of conflict, which has resulted in tens of thousands of deaths and the displacement of 3 million people. Harvests have been disrupted, food and fuel prices have risen, and the economy has collapsed. Conflict and instability, sexual abuse, executions and other human rights abuses, continue amid severe humanitarian needs.
Just yesterday, Rosie Crowther, Christian Aid’s Country Manager based out in South Sudan, shared with us how she’d met last week with women who’d fled the famine in Unity State. She told us how they’d waded for 5 days through a swamp, with the waters sometimes up to their necks, dragging their children behind them on makeshift rafts, and surviving on water lilly roots, and the dirty waters of the swamp.

We need to act and pray

Christian Aid partners on the ground urgently need more help to provide emergency aid – including food, hygiene kits, cash & vouchers and shelter. Our church partners in particular are calling for an immediate end to the violence, and working to address the root causes of conflict. By working through local partners, including the South Sudan Council of Churches, Christian Aid is able to provide exactly what the local population needs, as well as maintain our presence on the ground when other aid agencies have had to pull out.

How you can help:
•       Please hold a collection over the next few weeks: donations can be sent to us at the Cardiff office or made online. Emergency Appeal envelopes are also available from the office: cardiff@christian-aid.org 029 2084 4646.
•       Please pray: Points for prayer >>>
•       Please share the link to the Emergency Appeal with your members and on your social media pages: www.christianaid.org.uk/emergencies/south-sudan-crisis
Of course, this is one of many humanitarian emergencies that Christian Aid is currently responding to, including food shortages and drought in Somalia, Kenya and Ethiopia. More information on all other emergency appeals here.

Thank you for your faithful support and prayer.

In Jesus’ name,

Mari

*************

Mi fyddwch wedi clywed ar y newyddion am y sefyllfa ddyngarol sydd yn gwaethygu yn Ne Swdan. Mae gan Cymorth Cristnogol Apêl Argyfwng dros Dde Swdan. A fedrwch chi plîs rhannu manylion yr Apêl gyda’ch aelodau, yn eich cylchlythyron, a gweddïo dros ein gwaith dros yr wythnosau nesaf?  Manylion isod.
Apêl Argyfwng dros Dde Swdan
Mae newyn wedi’i ddatgan yn rhai ardaloedd yn Ne Swdan. Mae 4.9 miliwn o bobl angen bwyd ar frys. Mae dros 3 mlynedd o wrthdaro yn y wlad wedi dadleoli 3 miliwn o bobl ac mae miloedd wedi’u colli eu bywydau. Mae cynaeafau wedi’u dinistrio, prisiau bwyd a thanwydd wedi codi a’r economi wedi methu. Mae’r gwrthdaro, camdriniaeth rywiol, dienyddiadau a chamdriniaethau hawliau dynol yn parhau yng nghanol yr anghenion dyngarol difrifol.
Ddoe, bu i Rosie Crowther, Rheolwr Gwlad Cymorth Cristnogol sydd wedi ei lleoli yn Ne Swdan, rannu gyda ni sut gwnaeth gyfarfod yr wythnos diwethaf gyda gwraig oedd wedi ffoi rhag y newyn yn Nhalaith Unity. Dywedodd fel y bu iddynt rydio am bum diwrnod drwy gors, gyda’r dŵr weithiau hyd at eu gyddfau, gan lusgo eu plant ar rafftiau dros dro, ac yn gorfod byw ar wreiddiau lili dŵr ac yfed dŵr budr y gors.
Mae angen i ni weithredu a gweddïo
Mae partneriaid Cymorth Cristnogol yn Ne Swdan yn ymateb ond mae angen mwy o gymorth arnynt er mwyn darparu mwy o fwyd, dŵr, pecynnau hylendid, arian parod a lloches. Mae ein partneriaid eglwysig hefyd yn galw am derfyn i’r trais, ac yn gweithio i ddatrys gwreiddiau achosion y gwrthdaro. Trwy weithio gyda phartneriaid lleol, yn cynnwys Cyngor Eglwysi De Swdan, mae Cymorth Cristnogol yn gallu rhoi’r union beth y mae’r boblogaeth leol ei hangen, yn ogystal â pharhau i aros yn yr ardal tra bo asiantaethau cymorth eraill wedi gorfod gadael.
Sut y medrwch chi helpu:
•       Cynnal casgliad dros yr wythnosau nesaf: gallwch ddanfon cyfraniadau atom yn swyddfa Caerdydd neu roi dros y we. Mae amlenni Apêl Argyfwng ar gael trwy’r swyddfa (sy’n ein galluogi i gael Rhodd Cymorth): caerdydd@cymorth-cristnogol.org 029 2084 4646.
•       Gweddïwch: pwyntiau ar gyfer gweddi yma >>>
•       Rhannwch y linc i’r Apêl Argyfwng gyda’ch aelodau, yn eich cylchlythyron ac ar eich tudalennau Facebook a Twitter: www.christianaid.org.uk/emergencies/south-sudan-crisis
Wrth gwrs, dyma un ymhlith nifer o argyfyngau dyngarol mae Cymorth Cristnogol yn ymateb iddo ar hyn o bryd, gan gynnwys diffyg bwyd a sychder yn Ethiopia, Somalia a Kenya. Mae mwy o fanylion am yr apeliadau eraill yma.
Diolch am eich cefnogaeth ffyddlon a’ch gweddïau.
Yr enw’r Iesu,